Kies een taal
nl gb de

INDUSTRIAL SOLUTIONS BENELUX

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van J&W Service B.V. hierna J&W genoemd. Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). J&W hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit Privacy Statement op van toepassing?

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege J&W en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten en leveranciers. 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

J&W kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
Via eigen initiële acquisitie: J&W is een commerciële organisatie die binnen de doelgroepen van de verschillende brancheorganisaties (bijvoorbeeld Koninklijke Metaalunie) acquisitie verricht op vele verschillende prospects. Wij beheren deze mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

J&W kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van J&W.

J&W kan — afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden — de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens — zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen).
  • Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
  • Betalings- en factuurgegevens — in het geval u een overeenkomst met ons bent  aangegaan — zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummers.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  • J&W gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van J&W.
  • Hierbij kunt u denken aan:
  • Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk en leveranciers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van J&W.
  • Het informeren van de activiteiten van J&W door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven.
  • Het afhandelen van klachten en complimenten.
  • Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
  • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

J&W kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie.
J&W kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op J&W rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.
In dit laatste geval heeft ISB de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is,

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de volgende bewaringstermijnen:  Prospects: Twee jaar na het vervallen van de grondslag voor het gebruik van de gegevens  Klanten: Vijf jaar na het verstrijken van de overeenkomst

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

J&W heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. ISB heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Welke rechten hebt u?

Als betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Nieuwe slachtlijn te Curaçao

Lees meer

Productiehallen

Lees meer

Vacatures (4)

Bekijk alle Vacatures

Volg ons op social media